२४ औ नाम दर्ता परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना नेपाल फार्मेसी परिषदको २५ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायक /डी. फार्मेसीको परीक्षा तालिका सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २५औ नाम दर्ता परीक्षा (फार्मेसी सहायक/डिप्लोमा इन फार्मेसी) को प्रवेश पत्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २५औ नाम दर्ता परीक्षा (फार्मेसी सहायक/डिप्लोमा इन फार्मेसी) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना नाम दर्ता प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २५ औ नाम दर्ता परीक्षा (फर्मासिष्ट)को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २५ औ नाम दर्ता परीक्षा (फर्मासिष्ट) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को फार्मेसी शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थालाई अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २५ औ नाम दर्ता परीक्षाको दरखास्त फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २५ औ नाम दर्ता परीक्षाको दरखास्त फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Notice for CPD Pokhara ( Gandaki Pradesh)
 • Diploma Level

 • Requirement for Bachelor

  1. Lorem ipsum dolor sit amet.
  2.  Lorem ipsum dolor sit amet.
  3.  Lorem ipsum dolor sit amet.
  4.  Lorem ipsum dolor sit amet.
  5.  Lorem ipsum dolor sit amet.