२४ औ नाम दर्ता परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना २४औ नाम दर्ता परीक्षा फर्मासिष्ट(बि.फार्मेसी)को सूचना २४ औ नाम दर्ता परीक्षा (वि. फार्मेसी) सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २४ औ नाम दर्ता परीक्षामा सफल फार्मेसी सहायक को कागजात बुझाउने एबम प्रमाण पत्र वितरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना Name list for CPD program Call for Participation! 24 औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायक सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २४ औँ नाम दर्ता परीक्षाको आवेदन फारम सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना Please Find Name Registration Application Form २३ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायकको उतिर्ण आवेदकहरुमा नाम दर्ता प्रमाण पत्र बितरण सम्बन्धि सूचना २३ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायकको रिटोटल एबम पुन परिक्षण सम्बन्धि सूचना

स्थायी नाम दर्ता प्रमाणपत्र अध्यावधिक

अध्यावधिक गर्दा लाग्ने दस्तुर तथा कागजात सम्बन्धी विवरण ः–

१. नाम दर्ता अध्यावधिक आवेदन फाराम :  Download
२. परिषदबाट जारी भएको स्थायी नाम दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल
३. दस्तुर बुझाउनका लागि बैंक खाता नम्बर ः
  (क) नबिल बैंक, बिजुलीबजार, काठमाडौं १७३०१०१७५००५७३
४. डि. फार्मेसीको हकमा CTEVT द्वारा ञारी transcript