नेपाल फार्मेसी परिषद्को २३ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायकको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना Urgent Notice :Pharmacy Assistant Approved and Conditional List with Symbol number Urgent Notice for 23rd Name Registration Exam Pharmacist Urgent Notice for 23rd Name Registration Exam Pharmacist नेपाल फार्मेसी परिषद्को २३ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २३ औ नाम दर्ता परीक्षाको आवेदन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को फार्मेसी शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषदको २२ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायकको नतिजा सम्बन्धि सूचना नेपाल फार्मेसी परिषदको २२ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायक तर्फको स्वीकृत एबम सशर्त स्वीकृत आवेदन :

स्थायी नाम दर्ता प्रमाणपत्र अध्यावधिक

अध्यावधिक गर्दा लाग्ने दस्तुर तथा कागजात सम्बन्धी विवरण ः–

१. नाम दर्ता अध्यावधिक आवेदन फाराम :  Download
२. परिषदबाट जारी भएको स्थायी नाम दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल
३. दस्तुर बुझाउनका लागि बैंक खाता नम्बर ः
  (क) नबिल बैंक, बिजुलीबजार, काठमाडौं १७३०१०१७५००५७३
४. डि. फार्मेसीको हकमा CTEVT द्वारा ञारी transcript