२४ औ नाम दर्ता परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना नेपाल फार्मेसी परिषदको २५ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायक /डी. फार्मेसीको परीक्षा तालिका सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २५औ नाम दर्ता परीक्षा (फार्मेसी सहायक/डिप्लोमा इन फार्मेसी) को प्रवेश पत्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २५औ नाम दर्ता परीक्षा (फार्मेसी सहायक/डिप्लोमा इन फार्मेसी) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना नाम दर्ता प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २५ औ नाम दर्ता परीक्षा (फर्मासिष्ट)को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २५ औ नाम दर्ता परीक्षा (फर्मासिष्ट) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को फार्मेसी शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थालाई अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २५ औ नाम दर्ता परीक्षाको दरखास्त फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २५ औ नाम दर्ता परीक्षाको दरखास्त फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Notice for CPD Pokhara ( Gandaki Pradesh)